БГ Български език    EN English

Корпоративно и търговско право

  • Регистрация на дружества и всички последващи промени, свързани с тях
  • Сливане, вливане, разделяне на дружества
  • Увеличаване и намаляване на капитала
  • Изготвяне на съответните книги на дружествата
  • Прехвърляне на дялове, акции, временни удостоверения
  • Прехвърляне на предприятия
  • Смесени дружества
  • Търговски сделки